Toiminta

Ekotuki työpaikoilla

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Ekotukihenkilö oppii, neuvoo ja kannustaa

Ekotukitoiminnan peruskoulutuksessa perehdytään muun muassa keskeisimpiin ympäristöongelmiin, energiansäästöön, kestäviin hankintoihin, jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun. Koulutuksen jälkeen toiminta käynnistetään työpaikalla ekotukitoiminnan tilannekartoituksella, jonka pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma. Ekotukihenkilöt opastavat ja motivoivat koko työyhteisöä toimimaan yhdessä sovittujen ympäristötavoitteiden eteen.

Vertaistukea verkostoista

Ekotukihenkilöt tapaavat toisiaan ekotukitoiminnan koulutuksissa ja työpajoissa. Ekotukitoiminnan kaupunkikohtaiset koordinaattorit toimivat yhteyshenkilöinä ekotukihenkilöille ja tarjoavat neuvontaa, koulutusta sekä tukea viestintään ja kampanjointiin. Suomen ekotukitoiminnan koordinaattorit ovat säännöllisesti yhteydessä toisiinsa hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseksi.

Koko yhteisö sitoutuu

Ekotukitoiminnan avulla organisaation strategiat, ympäristöpolitiikka ja mahdolliset ympäristöohjelmat voidaan jalkauttaa konkreettisiksi toimiksi ja käytännöiksi työntekijätasolle. Ekotukitoiminta edellyttää, että koko organisaatio on sitoutunut ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja että toiminnalla on johdon tuki. 

Ekotukitoimintaa koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Ekotukitoiminnan malli syntyi vuonna 2006 yhtenä Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman toimenpiteenä, ja sittemmin toimintaa on kehitetty useassa EU-hankkeessa . Nykyisin ekotukitoiminnan malli on käytössä useissa kunnissa ja organisaatioissa .

Ekotukitoiminnan askeleet:

  1. Organisaatiomme sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.
  2. Nimeämme ja koulutamme työyhteisöihimme ekotukihenkilöitä.
  3. Tuemme ekotukihenkilöitä ja heidän työtään.
  4. Selvitämme ympäristöasioiden tilan ja tunnistamme omat vaikutusmahdollisuutemme.
  5. Säästämme energiaa ja vettä.
  6. Vähennämme jätteen määrää, kierrätämme ja lajittelemme.
  7. Huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissa.
  8. Edistämme kestävää liikkumista.
  9. Otamme ekotukitoiminnan huomioon suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  10. Varmistamme ekotukitoiminnan jatkuvuuden.