Ekotuki työpaikoilla

Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka edistävät ympäristön kannalta fiksua toimintaa. Ekotukitoiminnan avulla voidaan säästää luontoa ja rahaa.

Ekotukihenkilö oppii, neuvoo ja kannustaa

Jokaiseen työyhteisöön nimetään ja koulutetaan yksi tai useampi ekotukihenkilö, joka opastaa ja motivoi työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella. Peruskoulutuksessa puhutaan muun muassa energiansäästöstä, kulutuksen seurannasta, ympäristöongelmista, jätteiden määrän vähentämisestä ja lajittelusta. Ekotukihenkilöt tekevät esimerkiksi työpistekohtaisia lajitteluohjeistuksia, levittävät tietoa ja ottavat ympäristöasiat esiin kokouksissa.

Toiminta käynnistetään alkukartoituksella, jonka pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma. Ekotukihenkilöt voivat myös auttaa ympäristöohjelmien laadinnassa ja toteutuksessa. Ekotukitoiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi työyhteisön toiminnan suunnittelua ja arviointia. Vuosittaisen raportin pohjalta toimintaa ja sen vaikutuksia voidaan yhdessä arvioida ja kehittää – ja iloita onnistumisista.

Vertaistukea verkostoista

Ekotukiverkostolla on säännöllisiä organisaatio- tai kaupunkikohtaisia tapaamisia. Nämä voivat olla jatkokoulutuksia, tutustumisvierailuja tai kokemusten vaihtoon keskittyviä verkostoitumistapaamisia. Verkostoa täytyy koordinoida ja tukea – säännöllinen yhteydenpito on tärkeää. Esimerkiksi kaupunkien koordinaattoreilta voi kysyä neuvoja, pyytää vierailemaan tai luennoimaan työpaikalle tai avuksi kampanjointiin. Koordinaattori myös toimittaa ajankohtaisia kuulumisia sisältävän uutiskirjeen sekä päivittää organisaation Intranet-sivuja. 

Koko yhteisö sitoutuu

Ekotukitoiminta edellyttää, että organisaatio sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen ja että toiminnalla on johdon tuki. Toiminnan avulla organisaation strategiat ja ympäristöpolitiikka voidaan jalkauttaa työntekijätason toimiksi ja käytännöiksi.

Ekotukitoiminta soveltuu helposti osaksi erilaisia ympäristöjärjestelmiä. Toiminta lisää henkilöstön ympäristötietoisuutta ja toimien konkreettisuutta. Organisaation koolla ei ole väliä, mutta mitä suurempi organisaatio on, sitä tärkeämpää on toiminnan koordinointi ja tuki.

 

Ekotukitoiminnan malli syntyi vuonna 2006 yhtenä Helsingin kaupungin ekologisen kestävyyden ohjelman konkreettisena toimenpiteenä. Toiminta on Helsingistä levinnyt useisiin kuntiin ja organisaatioihin. Toiminnan laadun varmistamiseksi ekotukitoiminnalle on määritetty yhteisiä periaatteita. Ekotukitoimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut. Toimintaa on kehitetty useassa Eu-hankkeessa, voit lukea lisää hankkeista täältä.

Ekotukitoiminnan askeleet:

  1. Organisaatiomme sitoutuu ympäristövastuullisuuden edistämiseen.
  2. Nimeämme ja koulutamme työyhteisöihimme ekotukihenkilöitä.
  3. Tuemme ekotukihenkilöitä ja heidän työtään.
  4. Selvitämme ympäristöasioiden tilan ja tunnistamme omat vaikutusmahdollisuutemme.
  5. Säästämme energiaa ja vettä.
  6. Vähennämme jätteen määrää, kierrätämme ja lajittelemme.
  7. Huomioimme ympäristönäkökohdat hankinnoissa.
  8. Edistämme kestävää liikkumista.
  9. Otamme ekotukitoiminnan huomioon suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  10. Varmistamme ekotukitoiminnan jatkuvuuden.

ekotuki_polkypyöräpäivä