Tegevus

Ökotugi – töökoha ökoargipäeva tegevusmudel

Ökotugi on tegevusmudel, mille eesmärk on pöörata töökohal tähelepanu keskkonnakaitse küsimustele. Töökollektiivide jaoks koolitatakse ja neisse määratakse keskkonnakaitsetöö eestvedajateks ökotugiisikud. Uus käitumine ökoargipäevas säästab nii loodust kui ka raha.

Ökotugiisik õpib, annab nõu ja innustab

Iga töökollektiivi jaoks koolitatakse ja neisse määratakse üks või mitu ökotugiisikut, kes lisaks oma tööle juhendavad ja motiveerivad töökaaslasi keskkonnakaitse vallas. Baaskoolituses käsitletakse keskkonnakaitsega seotud küsimusi, keskkonnakoormuse vähendamist, käitumisviiside muutmist ja mõjutusvõimalusi. Ökotugiisikud teevad näiteks juhendeid prügi liigiti kogumise kohta töökohal, jagavad infot ja tõstatavad koosolekutel keskkonnakaitse küsimusi.

Tegevust alustatakse esialgse analüüsiga, mille alusel on võimalik ette valmistada tegevusplaan. Ökotugiisikud võivad abiks olla ka keskkonnaprogrammide ettevalmistamisel ja elluviimisel. Ökotugitegevus peaks soovitatavalt saama töökollektiivi tegevuse planeerimise ja hindamise loomulikuks osaks. Iga-aastase aruande põhjal saab tegevust ja selle mõju ühiselt hinnata ja arendada ning tunda rõõmu saavutatud edu üle.

Vastastikuse abi võrgustik

Ökotugiisikud korraldavad mitu korda aastas või isegi iga kuu regulaarseid kontori- või linnakohtumisi. Need võivad olla jätkukoolitused, tutvumiskülastused või kogemuste vahetamisele keskenduvad võrgustiku kohtumised. Helsingi asutustes on loodud koostööd, vastastikuse abi süsteemi ja valdkonna heade tavade loomist edendav kontaktisikute võrgustik.

Ökotugiisikute võrgustik vajab koordineerimist ja tuge. Korrapärane infovahetus on väga tähtis. Näiteks Helsingis saab koordinaatoritega nõu pidada, paluda neilt külastusi, loenguid või abi kampaaniates. Samuti annab koordinaator praktilist nõu tegevuseks, saadab igakuiseid värske infoga e-kirju ja uuendab sisevõrgu lehti. Tegevust toetavad ka käsiraamat ja logo.

Kogu kollektiivi kohustus

Ökotugitegevus eeldab, et ettevõte kohustub arendama keskkonnavastutust ning et juhatus toetab tegevust. Tegevuse abil on võimalik ettevõtte keskkonnakaitsestrateegia ja -poliitika kehtestada juba rohujuure tasandi tegevuses ja praktikas.

Ökotugitegevus sobib kergesti mitmesuguste keskkonnakaitsesüsteemide osaks. Tegevus suurendab personali keskkonnateadlikkust ja töö konkreetsust, kuid mida suurem on ettevõte, seda olulisem on tegevuse koordineerimine ja tugi.

Ökotugitegevuse mudel sündis 2006. aastal Helsingi linna ökoloogilise jätkusuutlikkuse programmi ühe konkreetse meetmena. Ökotugitegevuse kvaliteedi tagamiseks on selle kohta kehtestatud ühtsed põhimõtted. Ökotugitegevust ja selle arendust koordineerib Helsingi linna. Ökotugitegevust on arendatud varem Euroopa Liidu rahalise toetuse abil .

Ökotugitegevuse sammud:

  1. Meie organisatsiooni südameasi on edendada keskkonnavastutust.
  2. Me määrame oma töökollektiivis ametisse ja koolitame ökotugiisikuid.
  3. Me toetame ökotugiisikuid ja nende tööd.
  4. Me selgitame välja, millises olukorras on keskkond, ja otsime võimalusi, kuidas me ise seda olukorda mõjutada saaksime.
  5. Me hoiame kokku energiat ja vett.
  6. Me väldime liigsete jäätmete teket, suuname asjad taaskasutusse ja sorteerime prügi.
  7. Me pöörame ostude tegemisel tähelepanu keskkonnaaspektidele.
  8. Me edendame säästlikku transporti.
  9. Me arvestame ökotugitegevust planeerimisel, tegutsemisel ja hindamisel.
  10. Me tagame ökotugitegevuse järjepidevuse.