Verksamhet

Ekostöd – en verksamhetsmodell för en ekologisk vardag på arbetsplatsen

Ekostöd är en verksamhetsmodell för beaktande av miljöfrågor på arbetsplatsen. Ekostödpersoner som har i uppgift att främja miljöarbetet utses och utbildas inom arbetsgemenskaperna. Ekovardagens nya rutiner sparar både naturen och pengar.

Ekostödpersonen lär, ger råd och sporrar

Inom varje arbetsgemenskap utses och utbildas en eller flera ekostödpersoner som instruerar och motiverar sina arbetskamrater vid sidan om det egna arbetet. I grundutbildningen inhämtar deltagarna kunskaper om miljöfrågor, minskning av miljöbelastningen, ändring av rutinerna och påverkansmöjligheter. Ekostödpersonerna ger till exempel varje arbetsenhet sorteringsanvisningar, sprider information och tar upp miljöfrågor på möten.

Verksamheten inleds med en kartläggning av utgångsläget, utifrån vilken man kan utarbeta en verksamhetsplan. Ekostödpersonerna kan också hjälpa till med utarbetandet och förverkligandet av miljöprogrammen. Avsikten är att göra ekostödverksamheten till en naturlig del av planeringen och bedömningen av verksamheten inom arbetsgemenskapen. Utgående från en årlig rapport kan man tillsammans bedöma och utveckla verksamheten och dess effekter – och glädjas över framgångar.

Nätverk ger stöd

Ekostödpersonerna har regelbundna möten inom ämbetsverket eller staden flera gånger om året eller till och med månatligen. Mötena kan bestå av fortbildning, studiebesök eller nätverksmöten i syfte att utbyta erfarenheter. Vid ämbetsverken i Helsingfors har man skapat ett kontaktpersonnätverk som främjar samarbete, stödnätverk samt god praxis för varje sektor.

Nätverket av ekostödpersoner bör koordineras och stödjas. Det är viktigt att regelbundet hålla kontakten. I till exempel Helsingfors kan man be koordinatorerna om råd, besök, föreläsningar eller hjälp med kampanjer. Koordinatorn ger även ut ett elektroniskt månadsbrev som innehåller praktiska verksamhetstips och aktuella nyheter samt uppdaterar intranetsidorna. Verksamheten stöds även med en handbok och en logo.

Hela gemenskapen engagerar sig

Ekostödverksamheten förutsätter att organisationen förbinder sig att främja miljöansvar och att verksamheten har ledningens stöd. Med hjälp av verksamheten kan organisationens strategier och miljöpolitik förankras som agerande och praxis på gräsrotsnivån.

Ekostödverksamheten kan lätt anpassas och inkluderas i olika miljösystem. Verksamheten ökar personalens miljömedvetenhet och åtgärdernas konkretion. Organisationens storlek har ingen betydelse, men ju större organisationen är, desto viktigare roll spelar koordineringen av verksamhetens och stödet av denna.

Modellen för ekostödverksamheten föddes år 2006 som en konkret åtgärd inom ett av Helsingfors stads program för ekologisk hållbarhet. För att säkerställa kvaliteten på verksamheten har man fastställt gemensamma principer för ekostödverksamheten. Ekostödverksamheten och utvecklingen av denna koordineras av Helsingfors stad. Ekostödverksamheten har tidigare utvecklats med hjälp av EU-finansiering .

Ekostödverksamhetens steg:

  1. Vår organisation binder sig att främja miljöansvar.
  2. Vi utser och utbildar ekostödpersoner till våra arbetsenheter.
  3. Vi stöder ekostödpersonerna och deras arbete.
  4. Vi tar reda miljöfrågornas tillstånd och identifierar våra påverkningsmöjligheter.
  5. Vi sparar energi och vatten.
  6. Vi förebygger uppkomst av avfall, vi återvinner och sorterar.
  7. Vi beaktar miljöaspekter i anskaffningar.
  8. Vi främjar hållbara transportmedel.
  9. Vi beaktar ekostödverksamheten i planering, verksamhet och utvärdering.
  10. Vi säkrar ekostödverksamhetens kontinuitet.