Koulutusaineistot

Haitallisia aineita on monissa kulutustuotteissa, keittiövälineistä huonekaluihin. Kunnat käyttävät paljon erilaisia tuotteita ja palveluita, jolloin niiden terveys- ja ympäristövaikutukset ulottuvat laajasti kuntalaisiin ja heidän asuinympäristöönsä. Iso ostovoima ja julkisten varojen käyttö asettavat kunnille yksittäistä kuluttajaa suuremman vastuun minimoida haitallisista aineista syntyviä riskejä.

Julkisella sektorilla on suuri merkitys turvallisen ja terveen ympäristön takaamisessa kansalaisille ja kuntalaisille. Kunnat voivat vähentää haitallisten aineiden kuormaa kaupunkiympäristössä esimerkiksi huomioimalla eli kieltämällä tai rajoittamalla niiden määrää tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa.

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on noin 17 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisella sektorilla onkin sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa viisaasti tekemällä kestäviä ja vaikuttavia hankintoja.

Tässä osiossa tutustut siihen mitä kestävät julkiset hankinnat ovat ja kuinka niitä tehdään. Lisäksi saat tietoa työkaluista ja toimintatavoista, joiden avulla hankintoja suunnittelevat ja tekevät voivat huomioida ja vähentää haitallisia kemikaaleja ostettavissa tuotteissa ja palveluissa.

Lähde ja lisätietoja: Kemikaaliviisaan hankkijan opas: Kontturi, Lankiniemi, Yliruusi 2018  

1. Johdatus kestäviin julkisiin hankintoihin

Kestävä julkinen hankinta on sellainen, ”jonka avulla viranomaiset pyrkivät hankkimaan sellaisia tavaroita, palveluja ja työsuorituksia, joiden ympäristövaikutukset ovat koko niiden elinkaaren ajan pienemmät kuin niiden, joita ne muutoin hankkisivat samaa ensisijaista tarkoitusta varten” (Euroopan komissio). 

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat (Green Public Procurement, GPP) ovat tärkeä työkalu, jonka avulla edistetään ilmastonmuutokseen, resurssien käyttöön ja kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä tavoitteita. Sillä on tärkeä rooli erityisesti julkisen sektorin tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa. 

Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat -diasetissä (pdf) käydään läpi mm. miksi haitalliset aineet on hyvä huomioida jo hankintavaiheessa. 

KEINO-osaamiskeskuksen  mukaan kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ympäristövastuullisessa hankinnassa keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen, kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen hankintojen avulla. 

Tutustu KEINO-osaamiskeskuksen tuottamaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen perusteet –verkkokoulutukseenJulkisilla hankinnoilla kestävä tulevaisuus ” -koulutus on tarkoitettu kaikille julkisia hankintoja tekeville henkilöille, jotka haluavat oppia sen, mitä kestävät ja innovatiiviset hankinnat ovat. Verkkokoulutus koostuu kahdeksasta osasta, joissa kerrotaan mm. Miksi kestäviä julkisia hankintoja kannattaa tehdä ja kuinka niitä tehdään. Koulutus sisältää hyviä konkreettisia hankitakeissejä Suomesta ja koulutuksessa pääset myös testaamään taitosi.  

Syvällisitä tietoa kestävistä julkisista hankinnoista löydät englannin kielellä Euroopan Komission Green Public Procurement -työkalupakkiin  (The GPP Toolkit). Työkalupakki on suunniteltu julkisille hankkijoille ja hankintojen suunnittelujoille. 

Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat -opas kunnille  on Turun ammattikoreakoulun laatima opas, jossa kuvataan, miten kunnassa voidaan suunnitelmallisesti lähteä vähentämään ympäristön kemikaalikuormitusta ottamalla haitalliset aineet huomioon hankinnoissa. 

Kemikaaliviisaan hankkijan opas  on Turun ammattikorkeakoulun Turun kaupungille tekemän konkreettinen opas kemikaaliviisaisiin hankintoihin. 

2. Hankintatyökalut: Markkinavuoropuhelu

Markkinavuoropuhelu ja sen hyödyt hankinnoissa 

Podcastissa keskustellaan markkinavuoropuhelun tuottamista hyödyistä. Jaksossa puhutaan, miten markkinavuoropuhelua käytettiin Hyvinään joutsenmerkityn päiväkodin hankinnassa. 
Kuuntele podcast-jakso markkinavuoropuhelusta tästä.

3. Hankintatyökalut: Kriteerit

Valmiit hankintakriteerit ja niiden käyttö kiertotalouden ja kemikaaliviisaiden hankintojen tukena 

Podcastissa esitellään suoraan tarjouspyynnöissä hyödynnettäviä kriteerejä, jotka ovat yksi työkalu haitallisten aineiden vähentämiseen. 
Kuuntele podcast-jakso valmiista hankintakriteereistä tästä.

4. Hankintatyökalut: Ekomerkit

Ympäristömerkit julkisissa hankinnoissa 

Podcastissa keskustellaan siitä, miten esimerkiksi Joutsenmerkin kriteerejä kehitetään ja miksi ympäristömerkkejä kannattaa käyt tää hankinnoissa. 
Kuuntele podcast-jakso ympäristömerkeistä tästä.

Etusivulle