Kemikaalit työpaikalla

 

Kuntien kemikaalikuorma on suuri, sillä eri toimialoilla on käytössään monia erilaisia kemikaaleja. Osa kemikaaleista on suoraan tai epäsuorasti haitallisia ihmisten tai ympäristön terveydelle. Siivouskemikaalit, erilaiset hoitotuotteet ja lääkkeet lisäävät kemikaalikuormaa. Epäsuoraa kemikaalikuormaa lisäävät muun muassa kalusteista, tietotekniikasta tai rakennusmateriaaleista löytyvät haitalliset kemikaalit.

Kuntien tekemillä julkisilla hankinnoilla on suuri merkitys alueen kemikaalikuormaan. Kun haitalliset aineet otetaan osaksi esimerkiksi julkisia hankintaohjeita, voidaan kuntien kemikaalikuormaa vähentää merkittävästi. Lisäksi kunnat voivat toimia esimerkkinä alueellaan toimiville yrityksille ja osoittaa, että kemikaalien vähentämisellä on väliä.

Kunnan sisällä tehtävä viestintätyö on haitallisten kemikaalien vähentämisessä äärimmäisen tärkeää, jotta viesti haitallisista aineista tavoittaa hankintatyötä tekevät henkilöt. Haitallisten aineiden leviämisen estäminen edellyttää kunnissa myös eri toimialojen yhteistyötä, ja kuntien on sitouduttava strategiatasolla terveellisen elinympäristön toteuttamiseen ja sitä kautta vesiensuojeluun.

1. Toimiston kemikaalikuorma

Klikkaamalla kuvaa saat sen isommaksi.

Toimisto

 

2. Kemikaaliviisas päiväkoti

Oppaan päiväkotien, esikoulujen ja koulujen alaluokkien kemikaalikuorman vähentämiseksi on alun perin julkaissut Västeråsin kunta (Guidelines for Toxin Free Preschools). Suomenkielinen opas on tiivistetty alkuperäisestä oppaasta. Opasta suositellaan käytettäväksi ekotukihenkilöiden koulutuksessa keskustelun pohjana, ei niinkään tarkkana sääntölistana siitä, mitä varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää ja mitä ei. Oppaan suosituksia voidaan käydä läpi esimerkiksi ryhmäkeskusteluna ja ryhmissä voidaan pohtia, missä meidän päiväkodissamme ollaan menossa, löytyykö meiltä paljon Vältä -listalla olevia tuotteita ja materiaaleja, voitaisiinko Suosi-listalta lisätä käyttöön jotakin. Lisäksi oppaan pohjalta voidaan miettiä, miten eri tuotteita ja materiaaleja päiväkotiin ostetaan ja huomioidaanko ostoissa haitalliset aineet.

Opas päiväkotien, esikoulujen ja koulujen alaluokkien kemikaalikuorman vähentämiseksi (pdf)

 

3. Esimerkkejä kuntien kemikaaliviisaista toimenpiteistä

Kuntien kemikaaliviisaita toimenpiteitä on koottu Hazardous substance reduction potentials in Baltic cities -julkaisuun (pdf). 

Hyvät esimerkit on myös koottu alle:

Verkkopohjaisissa hankintajärjestelmissä ekomerkityt tai kemikaaliviisaat valinnat on hyvä merkitä erikseen, jotta ne nousevat helposti esille ja jotta niitä on helppo etsiä. Kannattaa myös kertoa, miksi juuri niitä tuotteita kannattaa suosia. 

Useimmille haitallisia kemikaaleja sisältäville tuotteille on mahdollista löytää vaihtoehto. Gdanskissa tehdyn kokeilun mukaan tuotteiden vaihtaminen haitattomiin vähentää vähintään 250 litraa haitallisia kemikaaleja vuodessa, jos toimenpide tehdään kaikissa (Gdanskin) päiväkodeissa. 

Tukholma on kehittänyt verkossa toimivan kemikaalirekisterijärjestelmän. Suurin osa kunnan yksiköistä on mukana järjestelmässä, ja yksiköt ovat rekisteröineet järjestelmään kemikaalituotteensa. Järjestelmästä näkee, missä tuotteissa kunnan prioriteettiaineita on käytössä. Aineet, joista on luovuttava, saavat punaisen kolmion. Kunta on palkannut yhden kokoaikaisen työntekijän hoitamaan järjestelmää ja kouluttamaan työntekijöitä järjestelmän käyttämiseen. 

Päiväkodeissa haitallisten kemikaalien vähentämisen voi toteuttaa esimerkiksi 

• jakamalla jokaiseen päiväkotiin esitteitä, joissa kerrotaan haitallisten kemikaalien vähentämisestä 

• kokoamalla haitattomia aineita sisältävistä tuotteista valmiita listoja, joita päiväkodit voivat helposti hyödyntää 

• ottamalla lapset mukaan leikin muodossa inventaarioon, jossa erotellaan vanhat lelut uusista leluista

Jos kunnassa on kemikaalien asiantuntija, hänet on hyvä ottaa mukaan koko hankintaprosessiin jo hankinnan suunnittelusta lähtien. 

Kun koulutetaan henkilöstöä haitallisista kemikaaleista, on tärkeää, ettei puhuta vain ammattinäkökulmasta vaan käydään läpi myös, miten jokainen voi omassa elämässään vähentää kemikaaleja. Ihmiset ovat yleensä halukkaampia oppimaan, jos sen voi liittää myös heidän omaan elämäänsä. 

Siirry seuraavaan osioon Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat

Etusivulle