Jätekartoituksella tehoa lajitteluun

 

Helsingin kaupunki käynnisti syksyllä 2019 kaupungin toimitilojen laajan jätekartoituksen. Jätekartoituksella selvitetään kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen jätesopimukset, jätetilan toimivuutta, lajittelukäytänteitä, ohjeistusta, puutteita ja tarpeita. Jätehuollon tehostamiselle ja lajittelun parantamiselle on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä Helsingin kaupungin strategian (2017-2021) Hiilineutraali Helsinki 2035–toimenpideohjelmassa, jonka yhtenä toimenpiteenä on mahdollistaa kaikkien erillisjätteiden tehokas syntypaikkalajittelu kaikissa kaupunkiorganisaation toimitiloissa. Kartoituksessa mukana olevat toimitilat on rajattu Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämiin kiinteistöihin, eli mukana on noin 600 kohdetta. Jätekartoitus on parhaillaan loppusuoralla ja sen on määrä valmistua vuoden 2021 alkupuolella.

Ekotukihenkilöt ovat olleet keskeisessä roolissa jätekartoituksen suorittamisessa. Kiinteistöjen käyttäjille laadittiin laaja verkkokysely, johon kiinteistöissä työskentelevät ekotukihenkilöt keräsivät tietoja. Kyselyllä selvitettiin käyttäjien mielipiteitä tämän hetkisestä jätehuollosta ja jätetilasta sekä saatiin tietoa tarvittavien jäteastioiden määristä ja riittävistä tyhjennysväleistä. Näiden pohjalta jätehuoltoa pystyttiin tarkastelemaan kohdekohtaisesti ja tekemään tarvittavia muutoksia lajittelun kehittämiseksi. Jätekartoituksessa käyttäjiä pyydettiin myös lähettämään kuvia nykyisestä jätetilasta, mikä auttoi arvioimaan jätetilan kokoa ja kuntoa. Pienten jätetilojen kohdalla haasteeksi osoittautuikin tarpeellisten jäteastioiden mahduttaminen käytettävissä olevaan tilaan. Näissä tapauksissa tilanteeseen etsittiin kiinteistökohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja.

Jätekartoitus on osoittautunut tarpeelliseksi ja kartoituksen myötä on jo saatu aikaan hyviä tuloksia. Jätekartoituksen yhteydessä muun muassa muovinkeräystä on saatu onnistuneesti lisättyä. Käytännössä sekajätteeseen päätyvästä jätteestä suurin osa on kierrätettävää materiaalia, mikä jää hyödyntämättä. Lajittelun mahdollistaminen lisää materiaalien elinikää, ja uusien materiaalien valmistukseen tarvittavat raaka-aineet säästyvät. 

 

Teksti: Emmi Myllylä

Lisätietoa jätekartoituksesta:
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala: jätekartoituksen koordinaattori Emmi Myllylä, emmi.m.myllyla(a)hel.fi, 040 669 4627  ja ympäristöasiantuntija Annukka Eriksson annukka.eriksson(a)hel.fi, 040 3515271