Ekotukitoiminta suurissa kaupungeissa 2013

Neljässä suuressa kaupungissa Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Oulussa toteutettiin kaupunkien ekotukihenkilöille yhteiskysely. Kyselyllä selvitettiin muun muassa ekotukihenkilöiden näkemyksiä ekotukitoiminnan toimivuudesta työyhteisöissä sekä ekotukihenkilön aktiivisuutta, motivaatiota ja viihtymistä ekotukihenkilön roolissa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 662 ekotukihenkilöä. Helsingin vastausprosentti oli 29, Espoon 48, Turun 62 ja Oulun 45. Peräti 82 % kaupunkien ekotukihenkilöistä oli joko hyvin tai melko hyvin sitoutuneita ekotukitoimintaan, ja vastaavasti 83 % oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä ekotukitoimintaan kokonaisuutena. Täysin tyytyväisiä toimintaan oli 8 % vastaajista.

Vastausten perusteella voitiin havaita, että sitoutumisella ja kokonaistyytyväisyydellä toimintaa kohtaan on vahva yhteys ekotukihenkilöiden aktiivisuuteen ja onnistumiseen tavoitteissa. Voimakkaaseen sitoutumiseen yhdistyivät muun muassa ekotukitoiminnan helppo sovittaminen muiden työtehtävien rinnalle ja sen määrittely selkeäksi osaksi työnkuvaa, ekotukitehtävien sisältökeskustelut lähiesimiehen kanssa, riittävä käytettävissä oleva työaika ekotukitoimintaan, lähiesimieheltä ja työyhteisöltä saatu tuki, asioiden käsittely työyhteisön yhteisissä kokouksissa, ekotukitoiminnan implementointi osaksi koko työyhteisön toimintaa, osallistuminen työyhteisön ympäristöohjelman, -järjestelmän tai –johtamisen toteuttamiseen ja yhteistyö muiden ekotukihenkiöiden kanssa.

Ekotukihenkilöt kaipaavat kuitenkin enemmän tukea esimiehiltään. Esimiesten ja ekotukihenkilöiden olisi syytä sivuta aihetta niin tulos- kuin kehityskeskusteluissakin. Myös ekotukitoiminnan ja ympäristötyön sitomista koko organisaation käytäntöihin ja toiminnan arviointiin on parannettava.