Ekotukitoiminta käyntiin Pietarissa

Ekotukitoiminta on levitetty Pietariin EU:n ENPI CBC -ohjelman rahoittamassa Step to Ecosupport -hankkeessa, jota on vetänyt Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Kotkan yksikkö. Pietarissa hankkeen toimintoja on koordinoinut Pietarin kaupungin ympäristökomitea. Ekotukihenkilöitä on koulutettu päiväkoteihin, kouluihin ja ympäristöalan pk-yrityksiin. Toiminnan käynnistäminen yrityksissä on ollut Kosmos Ltd:n vastuulla. Friends of the Baltic ympäristöjärjestö on puolestaan vastannut ekotukitoiminnan käynnistämisestä kouluissa ja päiväkodeissa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on osana hanketta toteuttanut energiakatselmuksia Kymenlaaksossa sekä Pietarissa.

Step to Ecosupport -hankkeen päätavoitteena on ollut kestävän kehityksen tukeminen ekotukitoiminnan avulla sekä itse toiminnan muokkaaminen vastaamaan paikallisia tarpeita Venäjällä. Suomessa toteutetussa osuudessa on tavoiteltu julkisten rakennusten energiatehokkuuden lisäämistä Kymenlaaksossa. Hankkeen aikana Pietarissa on koulutettu lähes 90 ekotukihenkilöä, jotka toimivat aktiivisesti omissa organisaatioissaan. Kouluissa ja päiväkodeissa ekotukitoimintaa on jonkin verran yhdistetty lasten ympäristökasvatuksen kanssa ja ekotukihenkilöiden ensimmäiset toimenpiteet ovat näin ollen liittyneet usein ympäristötietoisuuden lisäämiseen paitsi kollegoiden myös oppilaiden keskuudessa. Muutoin ekotukitoiminnan aloituksessa on kiinnitetty erityisen paljon huomiota rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Suomessa hankkeen aikana on toteutettu Motivan mallin mukaisia energiakatselmuksia mm. päiväkotikiinteistöissä ja jäähalleissa. Yhteistyö katselmukset toteuttaneen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja alueen kaupunkien kesken on tarjonnut energiatekniikan opiskelijoille mahdollisuuden käytännön harjoitteluun. Kaupungit puolestaan ovat saaneet hyödyllistä tietoa kiinteistöjen energiatehokkuudesta sekä suosituksia parannusten tekemiseksi.

Kaksivuotinen Step to Ecosupport -hanke päättyy tämän vuoden lopussa, mutta ekotukitoiminta jatkuu. Hankkeen aikana toimintamallista on kerrottu lukuisissa seminaareissa ja tapaamisissa ja kiinnostusta ekotukitoiminnan aloittamiseen on ympäri Venäjää. Toiminnan levittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi Pietarissa on kehitetty ekotukihenkilöiden verkko-opintokokonaisuus. Verkko-opinnot perehdyttävät ekotukitoimintaan ja auttavat ekotukihenkilöt työssä alkuun. Ennen hankkeen loppumista, verkko-opinnot tulevat saataville myös englanninkielellä. Lisää hankkeesta sekä ekotukitoimminnasta Pietarissa venäjäksi ja englanniksi  www.ecoprofi.info/ecosupport .