Projekt

Ekostödverksamheten har tidigare utvecklats med hjälp av EU-finansiering.

Helsingfors stads miljöcentral genomförde ett samarbetsprojekt med Tallinn stads miljöverk mellan den 1 december 2006 och den 31 december 2007. Projektet beviljades finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och utgjorde en del av programmet INTERREG IIIA Södra Finland och Estland. Inom ramarna för projektet utvecklades i samarbete med experter utbildningar i ekostödverksamhet samt stödmaterial och stödformer för ekostödpersoner. Projektets totala budget uppgick till cirka 180 000.

Projektet Eco-support activity – working together for a better environment eller Ekostöd – gemensamt arbete för miljön som pågick mellan den 1 april 2009 och den 31 december 2011 beviljades finansiering ur underprogrammet Södra Finland–Estland till EU:s program Central Baltic Interreg IVA. I detta samarbetsprojekt som samordnades av Helsingfors stads miljöcentral utvecklades ekostödverksamheten vidare i samarbete med Tallinn stad. Samtidigt spreds verksamhetsmodellen till projektets övriga partnerstäder Tartu, Rakvere, Kotka och Tavastehus. Projektets totala budget uppgick till cirka en miljon euro.

Med hjälp av projektet Julia 2030 som pågick under åren 2009–2011 och samordnades av samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster spreds ekostödverksamheten till Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo. Projektet Julia 2030 beviljades finansiering ur EU:s program Life+.